Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

CAU HOI DO AN TOT NGHIEP NGANH XAY DUNG

C©u hái ®å ¸n tèt nghiÖp
C©u 01: C¬ së ®Ó lùa chon kÝch th­íc tiÕt diÖn dÇm vµ cét.
Khung ngang bª t«ng cèt thÐp toµn khèi liªn kÕt gi÷a cét víi dÇm lµ nót cøng, liªn kÕt gi÷a cét víi mãng lµ liªn kÕt ngµm t¹i mÆt mãng. Trªn c¬ së ®é vâng cho phÐp ta chän s¬ bé kÝch th­íc c¸c cÊu kiÖn theo c«ng thøc sau.
C©u 02: Nªu c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn khung, c¸ch chÊt t¶i ? T¹i sao ho¹t t¶i t¸c dông ph¶i chÊt c¸ch tÇng, c¸ch nhÞp?
C·c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn khung gåm :
+TÜnh t¶i, ho¹t t¶i, t¶i träng giã.
Ho¹t t¶i chÊt theo nguyªn t¾c c¸ch tÇng, c¸ch nhÞp ®Ó ta thu ®­îc néi lùc bÊt lîi nhÊt träng c¸c phÇn tö
ChÊt c¸ch tÇng lµ      ra néi lùc bÊt lîi nhÊt xuÊt hiÖn trong cét.
ChÊt c¸ch nhÞp lµ      ra néi lùc bÊt lîi nhÊt xuÊt hiÖn trong dÇm.
C©u 3: Nªu c¸ch kiÓm tra néi lùc khi cã kÕt qu¶ ch¹y m¸y? NÕu tÝnh b»ng tay th× dïng ph­¬ng nµo?
Sau khi tÝnh to¸n néi lùc cña khung b»ng ph­¬ng tr×nh KP do m¸y tÝnh cung cÊp ta kiÓm tra kÕt qu¶ cña m¸y b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau:
Ph­¬ng ph¸p t¸ch hót ( nót ph¶i c©n b»ng néi lùc ).
Ph­¬ng ph¸p c¾t mét phÇn hÖ khung.
NÕu gi¶i b»ng tay th× dïng c¸c ph­¬ng ph¸p sau:
Ph­¬ng ph¸p lùc ( Èn sè b»ng ph¶n lùc cña liªn kÕt thõa hoÆc Èn sè b»ng sè bËc siªu tinh).
Ph­¬ng ph¸p chuyÓn vÞ ( sè Èn b»ng chuyÓn vÞ cña c¸c nót).
Ph­¬ng ph¸p ph©n phèi momenl.
C©u 4: C¸ch x¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n cét trong tr­êng hîp sµn ®æ toµn khèi? Nh­îc ®iÓm cña sµn toµn khèi vµ sµn panen?
§èi víi cét khung nhµ nhiÒu tÇng liªn kÕt gi÷a cét vµ dÇm lµ cøng chiÒu dµi tÝnh to¸n lo= O.Z.L cét (l ®Çu ngÇm l ®Çu khíp).
+ ¦u ®iÓm: ®é cøng lín, chÞu t¶i träng tèt.
+ Nh­îc ®iÓm: tèn vËt liÖu lµm v¸n khu«n, c©y chèng, thi c«ng bÞ ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt, thêi gian thi c«ng chËm.
Sµn l¾p ghÐp:
+ ¦u ®iÓm: Thêi gian thi c«ng nhanh tèn Ýt v¸n, khu«n vµ c©y chèng.
+ Nh­îc ®iÓm: ®é cøng kÐm h¬n sµn toµn khèi, gi¶i quyÕt c¸c mèi nèi th­êng khã kh¨n, tæ chøc thi c«ng cã phÇn phøc t¹p.
C©u 5: Nªu t¸c dông cña dÇm däc (DÇm gi»ng)?
Gi÷ æn ®Þnh cho khung ngang chÞu lùc.
§Ó x¸c ®Þnh c¸c lùc x« ngang.
ChÞu t¶i träng th¼ng ®øng truyÒn theo ph­¬ng däc.
C©u 6: T¹i sao trong khung bª t«ng cèt thÐp, cét khung l¹i bè trÝ cèt thÐp ®èi xøng, cßn dÇm khung l¹i bè trÝ cèt thÐp kh«ng ®èi xøng?
Cèt thÐp trong cét bè trÝ ®èi xøng v× cét lµ cÊu kiÖn chÞu nÐn cèt thÐp cèt thÐp chÞu m« men sinh ra do t¸c dông cña lùc x« ngang nh­ giã tr¸i, giã ph¶i.
Cèt thÐp trong dÇm bè trÝ kh«ng ®èi xøng v× dÇm lµ cÊu kiÖn chÞu uèn, cèt thÐp chÞu m« men sinh ra do t¶i träng t¸c dông th¼ng ®øng.
C©u 7: Nªu s¬ ®å tÝnh to¸n ? So s¸nh s¬ ®å tÝnh khíp dÎo vµ s¬ ®å ®µn håi ?
S¬ ®å khíp dÎo cho phÐp nøt cßn s¬ ®å ®µn håi kh«ng cho phÐp nøt.
S¬ ®å khíp dÎo kh«ng ®­îc tÝnh cho sµn m¸i, sµn khu vÖ sinh, sµn ban c«ng. S¬ ®å ®µn håi cho phÐp tÝnh tÊt c¶ c¸c sµn.
C©u 8: T¹i sao kh«ng tÝnh cèt ®ai trong sµn ?
Th«ng th­êng lùc c¾t trong b¶n sµn nhá, bª t«ng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu c¾t, nh­ng trong b¶ng tæ hîp nÕu cã t¶i träng lín vÉn ph¶i kiÓm tra theo c­êng ®é chÞu c¾t.
C©u 9: Nªu c¸ch tÝnh to¸n cÇu thang( TÝnh to¸n b¶n thang, dÇm chiÕu tíi, dÇm chiÕu nghØ ) ?
+B¶n thang:
            -Lo¹i cã cèn thang: tÝnh nh­ b¶n sµn truyÒn lùc theo mét ph­¬ng ( b¶n lo¹i dÇm ), hai ph­¬ng ( b¶n kª 4 c¹nh ). Cèn thang tÝnh nh­ dÇm ®¬n gi¶n kª lªn hai ®Çu lµ dÇm chiÕu tíi vµ dÇm chiÕu nghØ.
            -Lo¹i kh«ng cã cèn: b¶n thang c¾t däc 1( m ) theo chiÒu dµi b¶n thang sau ®ã tÝnh nh­ dÇm ®¬n gi¶n kª lªn dÇm chiÕu nghØ vµ dÇm chiÕu tíi.
+TÝnh dÇm chiÕu nghØ vµ dÇm chiÕu tíi: tÝnh nh­ dÇm ®¬n gi¶n chÞ lùc tËp trung khi cã cèn thang vµ lùc ph©n bè khi kh«ng cã cèn thang.
C©u 10: C¸ch chÊt t¶i khung ph¼ng vµ khung kh«ng gian ?
Khung ph¼ng chÊt t¶i c¸ch tÇng, c¸ch nhÞp.
Khung kh«ng gian chÊt t¶i c¸ch «.
C©u 11: Trong khung nót nµo quan träng nhÊt ? V× sao ?
Trong khung nót trªn, trong cïng, ngoµi cïng lµ nót quan träng nhÊt. V× t¹i ®ã m«men lín nhÊt nh­ng lùc däc l¹i bÐ nhÊt.
C©u 12: Trong khung phÇn tö nµo tÜnh ®Þnh, phÇn tö nµo siªu tÜnh ?
Trong khung conson lµ tÜnh ®Þnh, cßn c¸c phÇn tö cßn l¹i lµ siªu tÜnh.
C©u 13: H·y nªu c¸ch neo cèt thÐp cña cét trßn t¹i nót ?
Cèt thÐp cña cét trßn neo tõ d­íi lªn trªn.
C©u 14: Cét trßn kh¸c cét ch÷ nhËt ë ®iÓm nµo ?
Cét trßn kh¸c cét ch÷ nhËt ë chç lµ h×nh d¸ng, c¸ch bè trÝ thÐp däc.
Cét trßn chÞu lùc nÐn tõ trong ra ngoµi.
C©u 15: Khi bè trÝ cèt thÐp trong cét khung ng­êi ta quan t©m ®Õn cËp néi lùc n¶o ?
C©u 17: Tr×nh tù thiÕt kÕ c«ng tr×nh ?
-Chän thiÕt kÕ tiÕt diÖn c¸c bé phËn kÕt cÊu.
-LËp s¬ ®å tÝnh to¸n khung liªn kÕt.
-X¸c ®Þnh c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu. S¾p xÕp c¸c lo¹i tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i.
-TÝnh to¸n néi lùc cho tõng lo¹i t¶i träng vµ tæ hîp néi lùc.
            +Tæ hîp c¬ b¶n.
            +Tæ hîp ®Æc biÖt.
-TÝnh to¸n c¸c lo¹i cèt thÐp chÞu lùc, kiÓm tra hµm l­îng vµ thèng kª vËt liÖu.
C©u 18: T¹i sao cÇn ph¶i b¶o d­ìng bª t«ng ?
§Ó cung cÊp n­íc ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thuû ho¸ xi m¨ng khi bª t«ng t¨ng c­êng ®é.
Tr¸nh bª t«ng bÞ tr¾ng mÆt.
C©u 19: T¹i sao ®æ bª t«ng th­¬ng phÈm ®é sôt cao h¬n bª t«ng thñ c«ng ?
Bª t«ng th­¬ng phÈm dïng b¬m vµ cã thïng chøa nªn cã ®é sôt cao h¬n ®Ó cã tÝnh linh ®éng dÔ h¬n. Ngoµi ra bª t«ng th­¬ng phÈm v©n chuyÓn tõ nhµ m¸y ®Õn nªn ®é sôt cao l©u ®«ng kÕt h¬n lµ bª t«ng trén t¹i chç.
C©u 20: T¹i sao trong ®µi kh«ng bè trÝ cÊu t¹o cét ?
Do bª t«ng trong ®µi lín ®ñ chÞu lùc c¾t.
C©u 21: C¸ch x¸c ®Þnh chiÒu cao ®µi mong ?
Tõ ®iÒu kiÖn ®©m thñng kh«ng kÓ thÐp, h®µi ³ 2d (d: ®­êng kÝnh ®µi cäc ).
C©u 22: ThÕ nµo lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng giíi h¹n ?
Tr¹ng th¸i sè khíp dÎo xuÊt hiÖn lµm cho kÕt cÊu trë thµnh hÖ tÜnh ®Þnh.
Tr¹ng th¸i giíi h¹n lµ tr¹ng th¸i øng víi kÕt cÊu kh«ng cßn kh¼ n¨ng chÞu lùc v× kh«ng cßn ®iÒu kiÖn trªn ®Æt ra cho nã nh­ ®iÒu kiÖn c­êng ®é, ®é æn ®Þnh, mái.
C©u 23: T¸c dông cèt thÐp cÊu t¹o, cèt gi¸ ?
Gi÷ æn ®Þnh cho thÐp däc chÞu lùc khi ®æ bª t«ng vµ sù co ngãt tù nhiªn trong bª t«ng.
BÞ ®Çm cao ³ 70 ( cm ), bÒ réng lín th× cèt gi¸ cßn gi¶m sù ph×nh në bª t«ng ë gi÷a tiÕt diÖn dÇm, ®ång thêi gi÷ æn ®Þnh cho cèt ®ai.
C©u 24: ý nghÜa ®o¹n neo cèt thÐp ?
§¶m b¶o lùc dÝnh gi÷a bª t«ng vµ cèt thÐp cho kÕt cÊu lµm viÖc.
C©u 25: Khi nµo tÝnh to¸n theo s¬ ®å khíp dÎo v¸ s¬ ®å khíp ®µn håi ?
-S¬ ®å ®µn håi: lµ s¬ ®å mµ vËt liÖu cßn lµm viÖc trong miÒn ®µn håi. Khi tÝnh to¸n theo s¬ ®å ®µn håi th× néi lùc trong kÕt cÊu kh«ng cã sù ph©n phèi l¹i khi chÞu lùc.
-S¬ ®å khíp dÎo: lµ s¬ ®å mµ vËt liÖu lµm viÖc khi xuÊt hiÖn c¸c khíp dÎo. Khi tÝnh to¸n theo s¬ ®å biÕn d¹ng dÎo thØ néi lùc trong kÕt cÊu cã sù ph©n bè l¹i khi trong kÕt 
cÊu xuÊt hiÖn biÕn d¹ng dÎo.
            +Sµn nhµ c«ng nghiÖp vµ sµn nhµ d©n dông b×nh th­êng tÝnh theo s¬ ®å biÕn d¹ng dÎo ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu.
            +Sµn nhµ chÞu t¶i träng ®éng hoÆc trong méi tr­êng dÔ bÞ ¨n mßn nªn tÝnh theo s¬ ®å ®µn håi ( sµn WC ).
-Nguyªn lý:
            +S¬ ®å ®µn håi A ³ 0,42
            +S¬ ®å biÕn d¹ng dÎo A ³ 0,3.
C©u 26: Chän tiÕt diÖn dÇm dùa vµo yÕu tè nµo ?
-§é m¶nh c«t nhµ:  
-T¶i träng t¸c dông
-§iÒu kiÖn ®é vâng cho phÐp.
C©u 27: T¹i sao ph¶i khèng chÕ hµm l­îng mmax , mmin ?
Víi mmin lµ hµm l­îng tèi thiÓu ®Ó cèt thÐp chÞu nh÷ng øng suÊt phô do co ngãt tù nhiªn cña bª t«ng.
Víi mmax lµ khèng chÕ cèt thÐp nhiÒu qu¸ g©y ra hiÖn t­îng co cèt thÐp, cèt thÐp nhiÒu sÏ c¶n sù co ngãt cña bª t«ng, g©y nøt cho bª t«ng. Khèng chÕ hµm l­îng mma ®Ó cho hµm l­îng hîp lý vÒ cèt thÐp, ®Ó tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hai lo¹i vËt liÖu nµy.
C©u 28: VÏ c¸c mÆt b»ng cña kÕt cÊu ®Ó lµm g× ?
§Ó x¸c ®Þnh t¶i träng truyÒn lªn dÇm khung, x¸c ®Þnh vÞ trÝ dÇm khung chÞu lùc cña tõng sµn.
c©u 29: Sµn tÝnh to¸n vâng nh­ thÕ nµo ?
F =F1 - F2 + F3
F1: ®é vâng do toµn bé t¶i träng t¸c dông ng¾n h¹n.
F2: ®é vâng do t¶i träng dµi h¹n t¸c dông ng¾n h¹n.
F3: ®é vâng do t¶i träng dµi h¹n t¸c dông dµi h¹n.
C©u 30: T¹i sao ho¹t t¶i ph¶i ®Æt lÖch tÇng, lÖch nhÞp ?
Ho¹t t¶i xÕp lÖch tÇng, lÖch nhÞp cho ®­îc trÞ sè m«men d­¬ng ë dÇm lín nhÊt lµ bÊt lîi nhÊt.
Ho¹t t¶i ®Æt lÖch tÇng, lÖch nhÞp ph¶n ¸nh gÇn s¸t víi thùc tÕ vÒ ®iÒu kiÖn sö dông.
Kh«ng cã tr­êng hîp ho¹t t¶i chÊt toµn khung v× nh­ vËy kh«ng ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn sö dông thùc tÕ.
C©u 31: ­u nh­îc ®iÓm b¶n thang cã cèn vµ kh«ng cã cèn ?
B¶n thang cã cèn nhÞp tÝnh to¸n ng¾n ( gi÷a cèn )
B¶n thang kh«ng cã cèn nhÞp tÝnh to¸n lµ hai ®Çu liªn kÕt, dµi h¬n nªn cÇn chó ý vâng. Do ®ã b¶n kh«ng cã cèn sÏ cã ®é vâng nhiÒu h¬n vµ bÊt lîi h¬n.
C©u 32: T¸c dông cña cèt ®ai trong cét ?
Cèt ®ai trong cÊu kiÖn chÞu nÐn cã t¸c dông gi÷ æn ®Þnh cho cèt däc chÞu nÐn. Gi÷ vÞ trÝ c¸c cèt däc khi ®æ bª t«ng. Cèt ®ai còng cã t¸c dông chÞu lùc c¾t. Ng­êi ta chØ tÝnh tíi cèt ®ai khi cÊu kiÖn chÞu lùc lín cßn th«ng th­êng th× bè trÝ theo cÊu t¹o.
C©u 33: X¸c ®Þnh giã néi vµ giã ngo¹i kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ?
-Giã néi: lµ giã sinh ra bª trong lßng c«ng tr×nh do sù chªnh lÖch ¸p lùc nhiÖt vµ ¸p lùc khÝ ®éng Þ bèc m¸i.
-Giã ngo¹i: lµ giã tõ bªn ngoµi t¸c ®éng trùc tiÕp lªn bÒ mÆt ngoµi kÕt cÊu Þ sinh ra m«men cho khung lµm uèn cét.
C©u 34:Khi nµo th× dïng sµn panen, khi nµo th× dóng sµn toµn khèi ?
Sµn panen ®­îc dïng cho mÆt b»ng cã kÝch th­íc chuÈn, cã ®iÒu kiÖn thi c«ng c¬ giíi, th­êng dïng trong c¸c nhµ c«ng nghiÖp.
Sµn toµn khèi ®­îc dïng cho c¸c lo¹i nhµ cã mÆt b»ng kh«ng theo mét qui t¾c nhÊt ®Þnh, nhá, hoÆc c¸c nhµ cã yªu cÇu ®Æc biÖt, dïng trong nhµ d©n dông.
C©u 35: Trong nhµ lµm viÖc theo mét ph­¬ng vµ hai ph­¬ng, kÝch th­íc cét lµm viÖc nh­ thÕ nµo cho hîp lý ?
Chän kÝch th­íc cét ch÷ nhËt ( vu«ng ) kÝch th­íc c¹nh lín theo ph­¬ng m«men lín nhÊt hoÆc ®Ó an toµn ta cã thÓ chän cét vu«ng kÝch th­íc lÊy theo m«men lín nhÊt.
C©u 36: T¹i sao khi tÝnh to¸n ph¶i tÝnh giã theo ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc nhµ ?
V× khi tÝnh vu«ng gãc víi trôc nhµ t¶i giã sÏ lín nhÊt, nÕu tÝnh nghiªng mét gãc α th× t¶i träng giã ph¶i nh©n thªm cos α ( mµ cos α th­êng nhá h¬n 1 ) Þ ¸p lùc giã sÏ nhá.
C©u 37: Khi tÝnh to¸n nhµ cao tÇng trªn nÒn ®Êt yÕu, tr¸nh giao ®éng b»ng c¸ch nµo ?
C¸c dao ®éng nÕu ®Õn tõ bªn ngoµi th× ta tiÕn hµnh c¸ch ly nÒn mãng víi  khu vùc cã dao ®éng ( ®µo m­¬ng, r·nh )
Khi tÝnh theo s¬ ®å ph¼ng th× ta chän ph­¬ng nµo nguy hiÓm nhÊt ®Ó tÝnh khung, mãng th­êng lµ ph­¬ng ng¾n, cÊu t¹o thÐp sao cho chÞu ®­îc t¶i träng nguy hiÓm nhÊt theo ph­¬ng ®ã.
C©u 38: H·y nªi quan niÖm cÊu t¹o dÇm mãng ?
¬ nh÷ng n¬i ®Êt kh«ng ®ång nhÊt, ®Ó tr¸nh lón kh«ng ®Òu nªn t¨ng c­êng ®é b»ng c¸ch lµm s­ên däc ( dÇm mãng ). VÒ cÊu t¹o dùa trªn s¬ ®å tÝnh, ph­¬ng ph¸p tÝnh, kh¶ n¨ng lµm viÖc, ph­¬ng lµm viÖc cña kÕt cÊu, quan niÖm tÝnh to¸n, tuy nhiªn ph¶i tu©n theo c¸c qui ph¹m.
c©u 49: Sª n« cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn néi lùc cña khung ? Gi¶ quiÕt conson nh­ thÕ nµo khi gi¶i khung b»ng m¸y ?
Sª n« lµm cho m«men trong khung t¨ng lªn m«men ©m ngay gèi vµ m«men cét.
Khi gi¶i khung b»ng m¸y consol trong khung ta qui vÒ m«men ®Æt t¹i nót khung cña consol hoÆc cã thÓ xem consol lµ mét phÇn tö giíi h¹n gi÷a hai nót.
C©u 40: H·y nªu lÝ do thay ®æi kÝch th­íc cét ?
Lý do ®Ó thay ®æi kÝch th­íc cét lµ: tiÕt kiÖm vËt liÖu, tiÕt diÖn hîp lý víi t¶i träng.
C©u 41: Cã thÓ thay ®æi m¸c bª t«ng mµ gi÷  nguyªn kÝch th­íc cét ®­îc kh«ng ?
Trªn lý thuyÕt th× cã thÓ cßn thùc tÕ th× kh«ng v× ph¶i tÝnh toµn l¹i, thay ®æi m¸c bª t«ng cïng mét kÕt cÊu th× thi c«ng phøc t¹p.
Khi x¸c ®Þnh tim cét ë trªn cao th× ta dïng m¸y, d©y däi vµ th­íc.
C©u 42: Khi tÝnh giã nÕu mÆt ®ãn giã so le th× cã xem lµ ph¼ng ®­îc kh«ng ?
TÝnh giã nÕu mÆt ®ãn giã so le th× cã thÓ xem lµ ph¼ng ®­îc, v× khi tÝnh t¶i träng giã t¸c dông vu«ng gãc lªn bÒ mÆt c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh cao ³ 40( m ) th× xÐt ®Õn giã ®éng.
C©u 43: Khi thay ®æi tiÕt diÖn dÇm, nªu tÝnh theo trôc cña dÇm chÝnh ( lín ) th× dÇm nµo kh«ng an toµn
DÇm consol, vµ dÇm nhá.
C©u 44: C¸ch tÝnh chç giao nhau gi÷a hai khung ?
TÝnh theo ph­¬ng ngang, ph­¬ng däc sau ®ã lÊy néi lùc lín nhÊt ®Æt chç giao nhau.
Cét ®Æt trªn dÇm th× cét truyÒn lùc lªn dÇm.
Môc ®Ých cña viÖc ®Æt t¶i c¸ch nhÞp, c¸ch tÇng lµ t×m néi lùc bÊt lîi nhÊt ( Mmas, Mmin )
C©u 45: Khi liªn kÕt gi­a mãng vµ kÕt cÊu bªn trªn th× ta dïng liªn kÕt g× ?
Khi liªn kÕt gi­a mãng vµ kÕt cÊu bªn trªn th× ta dïng liªn kÕt ngµm lµ liªn kÕt t¹i ®Õ mãng ( ch©n cæ cét ).
C©u 46: H·y cho biÕt sù kh¸c nhau gi÷a khung cøng vµ v¸ch cøng ?
Khung lµ mét hÖ dÇm cét chÞu néi lùc do t¶i träng c«ng tr×nh vµ t¶i träng giã g©y ra
V¸ch cøng lµ v¸ch chÞu néi lùc do t¶i träng g©y ra.
Ph­¬ng ph¸p tÝnh khung vµ v¸ch cøng:
+Ph­¬ng ph¸p chuyÓn vÞ: ph­¬ng ph¸p tÝnh b»ng m¸y.
+Ph­¬ng ph¸p lùc.
Qan niÖm tÝnh:
+TÝnh theo s¬ ®å ®µn håi ( tr¹ng th¸i 1 )
 T¹i sao chon ph­¬ng ph¸p khanzi ?
Chän ph­¬ng ph¸p khanzi v× tÝnh toµn ®¬n gi¶n, ­u ®iÓm næi bËt lµ nã cã thÓ tù ®éng khö ®­îc nh÷ng sai lÇm trong tÝnh to¸n ( thùc hiÖn phÐp lËp ) Þ B¶n chÊt nã lµ ph­¬ng ph¸p chuyÓn vÞ.
C©u 47: T¹i sao dÇm däc vµ dÇm ngang kh«ng gia c­êng thÐp ? T¹i sao ph¶i ®Æt ®ai dµy ?
DÇm däc vµ dÇm ngang kh«ng gia c­êng thÐp v× th­êng t¶i träng nhá, kh«ng chÞu lùc chÝnh.
§Æt ®ai dµy ®Ó tr¸nh ph¸ ho¹i theo tiÕt diÖn nghiªng ( hay cßn gäi lµ chèng c¾t )
§ai gia c­êng tõ gèi ®Õn lùc tËp trung ®Çu tiªn ®Æt trong kho¶ng lµ L/4.
C©u 48: H·y nªu ph­¬ng ph¸p tÝnh cÇu thang ?
Khi tÝnh cÇu thang tÝnh theo dÇm ®¬n gi¶n ( hai ®Çu lµ khíp ). Quan niÖm tÝnh theo s¬ ®å ®µn håi ( hay nãi c¸ch kh¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh cÇu thang theo kÕt cÊu hÖ tÜnh ®Þnh )
C©u 49: Nªu t¸c dông cña khe nhiÖt vµ khe lón ?
T¸c dông cña khe nhiÖt lµ lµm cho kÕt cÊu kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi nhiÖt ®é thay ®æi.
T¸c dông cña khe lón lµ lµm cho kÕt cÊu kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi lón.
C©u 50: §èi víi nhµ cao tÇng khi cã t¶i träng giã th× cã kÓ ®Õn chuyÓn vÞ kh«ng ?
§èi víi nhµ cao tÇng khi cã t¶i träng giã th× ph¶i kÓ ®Õn chuyÓn vÞ.
§Ó lîp ngãi trªn cao ta ph¶i dïng m¸y vËn th¨ng, cÇn cÈu,
§Ó gi÷ ngãi kh«ng bay ta ph¶i tr¸nh ®Ó giã néi bèc m¸i.
C©u 51: Khi nµo dïng liªn kÕt cøng, khi nµo dïng liªn kÕt khíp ?
Dïng liªn kÕt cøng khi kÕt cÊu lµ mét hÖ siªu tÜnh.
Dïng liªn kÕt khíp khi kÕt cÊu lµ mét hÖ tÜnh ®Þnh.
C©u 52: Dïng mãng cäc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò g× lµ chñ yÕu ?
H¹n chÕ ®­îc biÕn d¹ng lón cã trÞ sè lín, biÕn d¹ng kh«ng ®ång ®Òu cña nÒn, ®¶m b¶o æn ®Þnh khi cã t¶i träng ngang t¸c dông, rót ng¾n thêi gian thi c«ng, tiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu trong thi c«ng.
C©u 53: Ðp cäc khi nµo kh«ng cÇn Ðp tÜnh ?
Khi c«ng tr×nh ë ngo¹i vi thµnh phè kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn xung quanh.
C©u 54: X¸c ®Þnh mãng trªn nÒn ®Êt, ®¸ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ? Khi nµo ph¶i thiÕt kÕ mãng b¨ng theo hai ph­¬ng ?
X¸c ®Þnh mãng trªn nÒn ®Êt dùa vµo t¶i träng tiªu chuÈn tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n II biÕn d¹ng ( ®é lón )
X¸c ®Þnh mãng trªn nÒn ®¸ lµ dùa vµo t¶i träng tÝnh to¸n, kiÓm tra theo tr¹ng th¸i giíi h¹n c­êng ®é ( kh«ng cÇn tÝnh lón ).
Khi t¶i träng lín, nÒn ®Êt yÕu th× ta thiÕt kÕ mãng b¨ng theo hai ph­¬ng.
C©u 55: Nhµ nhiÒu tÇng trªn nÒn ®Êt yÕu tr¸nh giao ®éng b»ng c¸ch nµo ?
Khi tÝnh to¸n ta chon tr­êng hîp bÊt lîi nhÊt, hÖ sè an toµn cao Þ kh«ng kinh tÕ.
C¸ch ly c«ng tr×nh víi nh÷ng giao ®éng do t¸c ®éng ngoµi.
Khi tÝnh theo s¬ ®å ph¼ng th× ta chän ph­¬ng nµo cã dao ®éng lín nhÊt ®Ó tÝnh.
C©u 56: Khi tÝnh mãng hép dùa vµo vÊn ®Ò g× ?
Khi tÝnh mãng hép dùa vµo biÓu ®å néi lùc cña kÕt cÊu mµ tÝnh.
C©u 57: Khi chon tiÕt diÖn cäc dùa trªn c¬ së nµo ? T¹i sao ? Tr×nh tù thiÕt kÕ cäc ?
Chän tiÕt diÖn cäc dùa trªn chiÒu s©u ch«n cäc ( chiÒu dµi cäc ), c«ng suÊt thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ mãng cäc. Ngoµi ra chiÒu dµi tiÕt diÖn, c­êng ®é vËt liÖu vµ cèt thÐp däc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.
*Gi¶i thÝch t¹i sao:
            Tr×nh tù thiÕt kÕ cäc sau khi x¸c ®Þnh t¶i träng truyÒn xuèng mãng.
+Chän vËt liÖu lµm cäc vµ kÕt cÊu mãng
+Chän chiÒu s©u ®Æt ®µi cäc dùa vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt.
+X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc
+X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc ®µi cäc
+X¸c ®Þnh sè l­îng cäc ( lóc nµy t¶i träng ph¶i kÓ thªm ®Êt phñ trªn ®µi vµ ®µi cäc )
                                                        
+CÊu t¹o vµ tÝnh to¸n ®µi cäc
+KiÓm tra lùc t¸c dông lªn cäc ph¶i nhá h¬n søc chÞu t¶i cña cäc
+KiÓm tra lùc t¸c dông lªn nÒn ®Êt
+KiÓm tra ®é lón cña mãng cäc
+X¸c ®Þnh ®é chèi thiÕt kÕ cña cäc
+KiÓm tra cäc khi vËn chuyÓn vµ cÈu l¾p
C©u 58: Ph­¬ng ph¸p ®ãng cäc vµ cäc khoan nhåi kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ?
+§ãng cäc: dïng m¸y Ðp hoÆc ®ãng xuèng nÒn ®Êt
+Khoan nhåi: khoan lÊy ®Êt lªn t¹o lç, sau ®ã ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng.
C©u 59: Dïng c¸ch nµo ®Ó kiÓm tra ®é s©u cäc ?
Tr­íc khi ®ãng cäc trªn cäc ta v¹ch nh÷ng mùc th­íc s©u, khi ®ãng nh×n vµo kiÓm tra.
C©u 60: Cäc ®ãng tõ trong ra ngoµi hay tõ ngoµi vµo trong ?
Khi ®ãng cäc th× ta ®ãng cäc theo h×nh xo¾n èc tõ trong ra ngoµi.
C©u 61: Khi nµo cÇn tÝnh ®é chèi ?
Khi cÇn kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu t¸c dông cña t¶i träng c«ng tr×nh ( nÕu ®é chèi thùc tÕ nhá h¬n ®é chèi thiÕt kÕ th× cäc cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc t¸c dông cña t¶i träng ).
NÕu ®é chèi thùc tÕ lín h¬n ®é chèi thÕt kÕ th× cÇn bæ sung hoÆc thiÕt kÕ l¹i cäc trong mãng.
C©u 62: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cäc chÞu uèn ?
Khi t¶i träng ngang rÊt lín.
Khi thi c«ng cäc Ðp, nèi cäc theo ph­¬ng ph¸p hµn b¶n thÐp nèi víi b¶n thÐp chê s½n vµ ®Þnh vÞ b»ng cäc tim chê s½n.
©p lùc Ðp chän b»ng 1,3 ¸ 2 lÇn søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc lµ hîp lý.
Dïng ®ai xo¾n nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng chÞu chÊn ®éng khi ®ãng cäc, ®¹i nµy chÞu lùc tèt nh­ng thi c«ng khã.
C©u 63: Cäc d­íi v¸ch cøng va d­íi mãng cã kh¸c nhau kh«ng ?
Kh«ng kh¸c nhau v× c¸ch lµm viÖc cña cäc nh­ nhau.
Mãng ®­îc xem lµ tuyÖt ®èi cøng: lµ khi mãng hoµn toµn kh«ng chÞu uèn ( mãng cøng lµ mãng chÞu uèn rÊt Ýt hay nãi c¸ch kh¸c lµ rÊt nhá ).
C©u 64: T¹i sao bè trÝ cèt thÐp ®Òu trong cäc ? T¹i sao ®Çu cäc ph¶i ®Æt cèt ®ai dµy ?
Bè trÝ thÐp ®Òu trong cäc lµ v× khi cÈu l¾p cã m«men ©m vµ d­¬ng Þ chÞu ®­îc c¶ hai
§Çu cäc ®Æt cèt ®ai dµy nh»m t¨ng kh¶ n¨ng chÞu t¶i khi ®ãng vµ Ðp ( t¶i träng côc bé ) Þ tr¸nh bÓ ®Çu cäc.
C©u 65: Mãng b¨ng khi tÝnh to¸n nguyªn hÖ vµ chia ra thµnh c¸c phÇn kh¸c nhau th× c¸ch nµo lµ hîp lý vµ kinh tÕ?
Mãng b¨ng khi tÝnh nguyªn hÖ th× hîp lý h¬n vµ kinh tÕ h¬n.
§iÒu kiÖn ®Ó bá ®Çu thõa cña mãng b¨ng lµ:
+Ngay t¹i c¸c khe lón
+Ngay t¹i cét ®Çu tiªn ( do M = 0)
+Thi c«ng cæ cét mãng b¨ng trªn mét khèi kh«ng bÞ nøt.
C©u 66: Mãng b¨ng vµ mãng ®¬n cã g× kh¸c nhau ? (­u, khuyÕt ®iÓm, gi¸ thµnh, ®é æn ®Þnh ).
C¨n cø vµo hå s¬ ®Þa chÊt ( hè khoan, tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ).
C¨n cø vµo cao ®é qui ho¹ch cña khu vµ cao ®é thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C©u 67: H·y nªu sù kh¸c nhau gi÷a mãng b¨ng vµ mãng kÐp ?
Mãng b¨ng lµ mãng cã s­ên, t¶i träng ph©n bè trªn chiÒu dµi s­ên ( ph¶n lùc nÒn )
Mãng kÐp lµ mãng kh«ng cã s­ên, b¶n chÞu lùc, t¶i träng t¸c dông tËp trung gièng nh­ mãng ®¬n.
C©u 68: Khi tÝnh biÕn d¹ng nÒn ph¶i chÊp nhËn gi¶ thiÕt g× ?
§é lón tÝnh to¸n Stt £ [S]
DS £ [DS]
C©u 69: VÞ trÝ vµ ®µ kiÒng ph¶i bè trÝ nh­ thÕ nµo ®èi víi khung bªn trªn vµ mãng bªn d­íi lµ hîp lý ?
§µ kiÒng bè trÝ ngay t¹i mèi nèi gi÷a cèt thÐp däc cña cét vµ thÐp chê cña cét ch«n s½n trong mãng, chç nèi thÐp nµy ®­îc chän ë n¬i thuËn tiÖn cho thi c«ng cã thÓ ë ngay mÆt mãng hoÆc cã thÓ ë mÆt nÒn nhµ.
C©u 70: H·y nªu sù kh¸c nhau gi÷a lón vµ lón lÖch ?
Lón lµ ®é biÕn d¹ng cña nÒn ®Êt khi chÞu t¶i träng.
Lón lÖch lµ sù chªnh lÖch ®é biÕn d¹ng cña nÒn mãng khi chÞu t¶i träng.
Lón lÖch nguy hiÓm h¬n nã sÏ g©y ph¸ ho¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh.
C©u 71: Lùc c¾t kh¸c víi lùc xuyªn thñng nh­ thÕ nµo ?
Lùc c¾t lµ néi lùc cña kÕt cÊu sinh ra do øng suÊt tiÕp trong qu¸ tr×nh chÞu t¶i.
Xuyªn thñng lµ lùc däc ( néi lùc ) sinh ra do øng suÊt kÐo chÝnh.
§èi víi bª t«ng dµy 2 ( cm ) sau 28 ngµy th× tho¸t hÕt nhiÖt.
C©u 72: C¨n cø vµo c¬ së nµo ®Ó chän líp ®Êt ®¾p ? Líp ®Êt gia t¶i ?
NÕu lµ cäc ®Çu tiªn th× nhæ lªn råi khoan mæi cho qua khái líp ®ã sau ®ã ®ãng ®ñ ®é s©u theo thiÕt kÕ.
NÕu lµ cäc thö th× ta ®Ëp bá ®Çu cäc coi nh­ ®Õn ®ã lµ ®¹t vµ ®ãng tiÕp cho cäc hµng kÕ.
NÕu hµng nµo còng vËy ( th­êng 2 ¸ 3 hµng ) ph¶i xem xÐt tÝnh to¸n l¹i.
C©u 73: ThÕ n¸o lµ nÒn WRINKLER ? ­ vµ khuyÕt ®iÓm ? 
NÒn WRINKLER lµ ph­¬ng ph¸p hÖ sè nÒn gi¶ thiÕt lµ t¹i mçi ®iÓm ë mÆt ®¸y mãng cña dÇm trªn nÒn ®µn håi, c­êng ®é cña t¶i träng ( R ) tû lÖ bËc nhÊt víi ®é lón ( ®é lón nµy b»ng ®é vâng cña dÇm s = y ) nh­ vËy R, C, Y, ( X ) víi C lµ hÖ sè nÒn.
+NÒn WRINKLER cßn gäi lµ nÒn ®µn håi biÕn d¹ng côc bé.
+M« h×nh lµ d·y v« sè lß so lµm viÖc ®éc lËp víi nhau.
-­u ®iÓm:
§¬n gi¶n, tiÖn dông trong tÝnh to¸n, thiÕt kÕ gÇn ®óng víi thùc tÕ ®­îc dïng ë nh÷ng nÒn ®Êt yÕu, rÊt yÕu.
-Nh­îc ®iÓm:
Kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh ph©n phèi hay liªn hÖ ®­îc cña ®Êt nÒn v× ®Êt cã tÝnh ma s¸t trong nÒn khi chÞu träng t¶i côc bé th× ®Êt cã thÓ l«i kÐo hay g©y ra lón vïng l©n cËn ( ngoµi ph¹m vi ®Æt t¶i ) cïng lµm viÖc chung.
+Khi nÒn ®Êt ®ång nhÊt th× träng t¶i ph©n bè ®Òu liªn tôc trªn dÇm, theo m« h×nh nµy dÇm sÏ lón ®Òu vµ biÕn d¹ng nh­ng thùc ra khi träng t¶i t¸c dông ph©n bè ®Òu th× dÇm vÉn bÞ uèn ( vâng ) ë gi÷a nªn ¶nh h­ëng xung quanh nhiÒu h¬n nh­ vËy sÏ lón nhiÒu h¬n ë ®Çu dÇm.
+Khi mãng tuyÖt ®èi cøng, t¶i träng ®Æt ®èi xøng th× mãng sÏ lón ®Öu theo m« h×nh nµy nh­ vËy øng suÊt ®¸y mong sÏ ph©n bè ®Òu nh­ng theo ®o ®¹c thùc tÕ thi øng suÊt ph©n bè kh«ng ®Òu.
+HÖ sè nÒn C cã tÝnh chÊt qui ­íc kh«ng râ rµng, C kh«ng ph¶i lµ mét h»ng sè.
C©u 74: T¹i sao khi mãng cäc ®µi cao ? D¶i thÊp ? C¸ch kiÓm tra xuyªn thñng ?
TÝnh mãng cäc ®µi cao khi c«ng tr×nh n»m ë n¬i ®Êt thÊp, nhiÒu n­íc khã thi c«ng ®µi, cÇn ph¶i thi c«ng nhanh, gÊp rót mãng.
TÝnh mãng cäc ®µi thÊp khi c«ng tr×nh n»m ë nh÷ng n¬i ®Êt cao, mùc n­íc ngÇm s©u, tuy nhiªn vËt liÖu vµ t¶i träng nhiÒu nh­ng bï l¹i th× mãng cäc ®µi thÊp æn ®Þnh h¬n.
+KiÓm tra xuyªn thñng:
NÕu cäc n»m trong ph¹m vi h×nh th¸p Ðp lâm th× kh«ng cÇn kiÓm tra
NÕu kiÓm tra th× Pct < 0,752.k1.h.b.
C©u 75: Khi ®ãng Ðp cäc gÆp ph¶i mét líp ®Êt hay mét líp nµo kh¸c mµ cä kh«ng thÓ v­ît qua th× ph¶i xö lý nh­ thÕ nµo ?
Mãng ®¬n thiÕt kÕ thi c«ng ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh rÎ nh­ng chØ sö dông ®­îc cho nh÷ng c«ng tr×nh cã t¶i träng nhá, nÒn ®Êt t­¬ng ®èi tèt.
Mãng b¨ng tÝnh to¸n thi c«ng phøc t¹p h¬n, gi¸ thµnh cao Þ æn ®Þnh h¬n sö dông cho nh÷ng c«ng tr×nh cã t¶i träng t­¬ng ®èi lín, nÒn ®Êt yÕu.
C©u 76: T¹i sao khi thiÕt kÕ mãng b¨ng th­êng chän b¶n mãng n»m d­íi, dÇm mãng n»m trªn ?
Khi tÝnh mãng b¨ng ta tÝnh nh­ dÇm ch­ T cho nªn ®èi víi tr­êng hîp tÝnh trªn m« h×nh WRINKLER th× ngay ch©n cét ®¸y mãng chÞu kÐo, ngay gi÷a nhÞp ®¸y mãng chÞu nÐn do ®ã ta thiÕt kÕ b¶n mãng n»m d­íi ( c¸nh ch÷ T n»m trong vïng chÞu nÐn) sÏ tiÕt kiÖm vËt liÖu h¬n vµ t¨ng c­êng ®é chÞu nÐn cña kÕt cÊu h¬n, hîp lý h¬n.
§µ mãng n»m trªn lµ do mÆt trªn ®µ chÞu kÐo mµ bª t«ng kh«ng tÝnh cho chÞu kÐo nªn vÒ mÆt c­êng ®é cã gi¸ trÞ tiÕt nh­ tiÕt diÖn ch÷ nhËt  ( bxh ) nªn bè trÝ nh­ vËy lµ hîp lý vÒ mÆt tÝnh to¸n vµ biÓu ®å sÏ tiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu.
+Chó ý: Khi thiÕt kÕ mãng b¨ng mµ b¶n mãng n»m trªn, dÇm mãng n»m d­íi lµ dùa vµo biÓu ®å néi lùc cña kÕt cÊu, khi toµn bé kÕt cÊu chÞu kÐo Þ tiÕt diÖn lµm viÖc lµ
( bcxli ) kh«ng ph¶i lµ ( b x h ).
+Chó ý khi gi¶i FEAP
-§èi víi consol : ng­êi ta ®­a vÒ d¹ng mét lùc tËp trung vµ mét m« momen t¹i ngay nót consol ( môc ®Ých ®Ó gi¶m bít sè nót phÇn tö, ®¬n gi¶n tÝnh to¸n, nh­ng nÕu ®Ó nguyªn còng ®­îc ).
-§èi víi c¸c liªn kÕt biªn: t¶i t¹i nót c¸c liªn kÕt biªn, chØ ®Æt ®­îc theo c¸c ph­¬ng tù do, cßn c¸c ph­¬ng bÞ kho¸ th× kh«ng ®Æt ®­îc.
VÝ dô: Liªn kÕt biªn lµ ngµm t¹i nót kh«ng ®Æt t¶i P vµ M ®­îc.
Liªn kÕt biªn lµ gèi cè ®Þnh th× t¹i nót kh«ng ®Æt t¶i P ®­îc nh­ng M th× ®­îc.
Liªn kÕt biªn lµ gèi di ®éng th× t¹i nót kh«ng ®Æt t¶i P theo ph­¬ng Y ®­îc, nh­ng theo ph­¬ng X vµ M th× ®­îc.
C©u 77: ThÐp mãng vµ thÐp sµn lµ thÐp chÞu uèn hay chÞu c¾t ?
ThÐp mãng vµ thÐp sµn lµ thÐp chÞu uèn .
Kho¶ng c¸ch <20(cm)khi chiÒu dµy b¶n h£ 10(cm)
Kho¶ng c¸ch <15(cm)khi chiÒu dµy b¶n h£15(cm)
§Ó dÔ ®æ bª t«ng th× kho¶ng c¸ch cèt thÐp kh«ng ®­îc nhá h¬n7(cm)
Sè l­îng cèt thÐp ph©n bè kh«ng Ýt h¬n 10%,cèt thÐp chÞu lùc th­êng sö dông Ø8
Cèt thÐp chÞu lùc cho sµn th­êng tõ Ǿ6¸12 (cm).
Kho¶ngc¸ch cèt thÐp lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc cèt thÐp
 C©u 78:muèn chèng thÊm khe lón (khe co gi·n)ta lµm nh­ thÕ naß?
§èi víi trªn m¸i :
 _Ngay t¹i khe lón ta x©y (hoÆc ®æ bª t«ng )hai bªn mét gê cao >30(cm)
_Sau ®ã dïng mò bª t«ng h×nh ch÷ U chôp ngoµi hai gê råi tæt¸t chèng thÊm b×nh th­êng ,mò bªt«ng nµy chØ ®Æt lªn gê chø kh«ng liªn kÕt cøng víi gê .
§èi víi sµn d­íi : 
_Khi ®á bª t«ng ta chõa mçi bªn mét bu l«ng ch«n s½n trong bª tong .
_Sau khi lãt líp phñ sµn (lãt g¹ch ,l¸ng ) chç khe lón ta phñ mét líp chÊt dÎo (sika) sau ®ã trªn mÆt phñ  mét líp ®ång n÷a .
C©u 79:ThÕ nµo lµ t¶i träng tÝnh tãan ?t¶i träng tiªu chuÈn?
T¶i träng tiªu chuÈn :lµ t¶i träng khi sö dông trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng
_Taaaaaair träng tÝnh to¸n :lµ tÝch sè cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè antoµn (n) vÒ t¶i träng (th­êng lÊy n=1,15)
n:lµ hÖ sè an tpµn cña t¶i träng kÓ tíi c¸c tr­êng hîp lµm cho kÕt cÊu nguy hiÓm h¬n kh«ng nh­ lóc sö dông b×nh th­êng .
VÝ dô :khi ta tÝnh to¸n dÇm sµn ta ph¶i l­êng tr­íc tr­êng hép t¶i träng t¨ng lªn so víi lóc b×nh th­êng khi ®ã n>1,trong thùc tÕ cã khi n<1kÕt cÊu l¹i nguy hiÓm h¬n ,nh­ lóc ta tÝnh sù æn ®Þnh cña ®µi n­íc ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ nghiªng ,®æ th× khi ®ã tÝnh träng l­îng dµi n­íc ë tr¹ng th¸i nhÑ h¬n b×nh th­êng .
                    Nhµ cao mÊy tÇng trë lªn th× ®­¬c xem lµ nhµ cao mÊy lo¹i I ?
Nhµ cao tõ 9tÇng trë lªn th× ®ùoc xem lµ nhµ cao tÇng lo¹i I
 C©u 81 :S¬ ®å kÕt cÊu cøng lµ g× ?
Lµ nhùng nhµ vµ c«ng tr×nh mµ kÕt cÊu cña nã cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt ®Ó chÞu néi lùc gÊy ra bëi biÕn d¹ng cña nÒn .
C©u 81:Mãng cøng lµ g× ?MãngtuyÖt ®èi cøng lµ g× ?
Mãng cøng lµ mãng chØ chÞu lùc nÐn (mãng ®¸ héc ,mãng g¹ch )mãng cøng kh«ng xÐt ®Õn kh¶ n¨ng chÞu kÐo do uèn cña vËt liÖu l»m mãng ,gãc më a cña mãng cøng nhá h¬n ,hoÆc b»ng amax, tøc lµ tû sè H/L kh«ng nhá h¬n trÞ sè nªu trong qui phËm cotga£2(víi a=300)
-Mãng tuyÖt ®èi cøng lµ mãng lµm b»ng bª t«ng ®¸ héc ,g¹ch .C¸c lo¹i mãng nµy cÊu t¹o sao cho kh«ng xuÊt hiÖn øng xuÊt kÐo trong ch©nmãng lµm cho mãng bÞ nøt , muèn v¹y th× ph¶i lÊy cotga=H/L
C©u 82 :ChiÒu dµi ®o¹n cèt thÐp ch«n vµo mãng dµi bao nhiªu ?
§o¹n cèt thÐp ch«n vµo mãng víi c¸c thanh ch«n s©u vµo suèt chiÒu cao vµ chiÒu dµi b»ng 30d (kÓ c¶ giß gµ bÎ ngang )
§o¹n thÐp khung nèi vµo thÐp chê ³30 d
C©u83:T¹i sao gäi lµ nÒn ®µn håi ?TÝnh dÇm trªn nÒn ®µn håi ? 
-NÒn ®µn håi :sö dông khi c«ngtr×nh ®Æt trªn ®¸t mÒm , d­íi t¸c dông cña t¶i träng c«ng tr×nh , nÒn ®Êt cã biÕn d¹ng lín lµm cho c«ng tr×nh bªn trªn còng bÞ biÕn d¹ng theo , do ®ã g©y ra c¸c øng lùc trong kÕt cÊu cña c«ng tr×nh, c¸c nÒn ®Êt cã biÕn d¹ng lín ng­êi ta gäi lµ nÒn ®µn håi.
-DÇm trªn nÒn ®µn håi: dÇm ®­îc ®»t trªn nÒn ®µn håi gäi lµ dÇm trªn nÒn ®µn håi ( mãng b¨ng ®­îc gäi lµ mãng dÇm ).
+T¹i sao gäi lµ tÝnh dÇm trªn nÒn ®µn håi ?
-TÝnh to¸n tr¹ng th¸i øng suÊt, biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh x©y dùng trong ®iÒu kiÖn cïng lµm viÖc víi nÒn mÒm ( nghÜa lµ cïng biÕn d¹ng víi nÒn ) ®­îc gäi lµ tÝnh toµn dÇm ( kÕt cÇu ) trªn nÒn ®µn håi.
+Khi nµo th× tÝnh dÇm trªn nÒn ®µn håi ?
-Khi kÕt cÊu cã ®é cøng h÷u h¹n ng­êi ta quen gäi lµ kÕt cÇu mÒm ( EJ = 0 ), khi nÒn biÕn d¹ng kÕt cÊu trªn nÒn ph¸t sinh néi lùc ( do biÕn d¹ng ): mãng b¨ng
-KÕt cÊu mÒm tuyÖt ®èi ( EJ = 0 ) khi nÒn biÕn d¹ng th× kÕt cÊu biÕn d¹ng theo, v× vËy mµ trong kÕt cÊu kh«ng sinh néi lùc.
-KÕt cÊu cøng tuyÖt ®èi ( EJ = ¥) dï nÒn biÕn d¹ng thÕ nµo th× kÕt cÊu kh«ng biÕn d¹ng g×, nh­ng thËt ra cã biÕn d¹ng nhá cã thÓ bá qua ®­îc ( nh­: trô cÇu, mãng m¸i, kiÓu èng khãi ).
-Khi kiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc nh»m ®¶m b¶o cho vïng biÕn d¹ng dÎo trong nÒn h¬i biÕn d¹ng.
                        Pth < Rtc
                        Pmax £ 1,2.Rtc
Do ®ã cã thÓ coi nÒn lµ biÕn d¹ng tuyÕn tÝnhvµ chØ khi nÒn la biÕn d¹ng tuyÕn th× míi x¸c ®Þnh ®­îc øng suÊt trong nÒn theo cac c«ng thøc cña lý thuyÕt ®µn håi va míi tÝnh ®­îc biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn theo c¸c ph­¬ng ph¸p hiÖn nay.
+C¸c m« h×nh nÒn ®Êt:
M« hinh WRINKLER.
M« h×nh b¸n kh«ng gian ®µn håi.
M« h×nh nÒn mãng.
M« h×nh nÒn t¹m.
M« h×nh ®µn håi víi hai hÖ sè nÐn.
M« h×nh líp ®µn håi h÷u h¹n.
+T¹i sao tÝnh dÇm ®µn håi trªn nÒn WRINKLER ?
§èi víi nh÷ng nÒn ®Êt mÒm m« h×nh WRIKLER phñ hîp, gÇn ®óng víi thùc tÕ, võa ®¬n gi¶n, võa tiÖn dông trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ.
Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta  ë nh÷ng vïng ®ång b»ng s«ng Hång, s«ng cöu Long ®Êt mÒm chøa nhiÒu n­íc, mùc n­íc ngÇm cao: TÝnh ph©n phèi ®Êt yÕu do ®ã ta chän m« h×nh nÒn ®Êt lµ m« h×nh WRINKLER .
C©u 84: Khi nµo th× s¬ ®å tÝnh toµn mãng b¨ng lµ dÇm liªn tôc ?
§ã lµ khi kÕt cÊu bªn trªn tuyÖt ®èi c­ng ( EJ = ¥), nh­ng ®iÒu nµy thùc tÕ kh«ng s¶y ra v× kÕt cÊu phÇn trªn kh«ng tuyÖt ®èi cøng.
C©u 85: Khi chän chiÒu s©u ch«n mãng th× chon theo ®iÒu kiÖn nµo ?
Khi chän chiÒu s©u ch«n mãng th­êng chän b»ng 1/15 ®Õn 1/12 lÇn chiÒu cao ng«i nhµ.
C©u 86: Trong tÝnh to¸n nÒn mãng th× c¸c chØ tiªu nµo ph¶i lÊy chØ tiªu tÝnh to¸n ?
C¸c chØ tªu nh­: g, b, e, j, w, e, ph¶i lÊy chØ tiªu tÝnh to¸n.
C©u 87: T¹i sao khi thiÕt kÕ nÒn mãng l¹i sö dông t¶i tiªu chuÈn ?
Khi thiÕt kÕ nÒn mãng ( lùa chän kÝch th­íc cña mãng ) lµ viÖc kiÓm tra biÕn d¹ng, x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n kh«ng ®­îc v­ît qu¸ trÞ sè giíi h¹n do c¸c qui ph¹m qui ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn b×nh th­êng cña mãng.
HiÖn t­îng v­ît t¶i ( khi tÝnh t¶i träng tÝnh to¸n ), trong sö dông th­êng g©y ra trong thêi gian ng¾n nªn kh«ng cÇn kÓ ®Õn khi tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ biÕn d¹ng mµ chØ dïng t¶i träng tiªu chuÈn.
C¸c nÒn ®Êt cøng 1/2 ®Êt, 1/2 ®¸ khi chÞu t¶i sÏ ®¹t tíi tr¹ng th¸i thø I, tr­íc khi suÊt hiÖn tr¹ng th¸i II. C¸c nÒn ®Êt mÒm ng­îc l¹i g©y ra biÕn d¹ng rÊt lín dï t¶i träng cßn rÊt nhá, ®èi víi ®iÒu kiÖn vïng ch©u thæ s«ng Hång, vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®Êt mÒm chñ yÕu tÝnh theo tr¹ng th¸i giíi h¹n II lµ giíi h¹n vÒ biÕn d¹ng ( phÇn sö lý ®Þa chÊt chän a = 0.85 ).
C©u 88: TÝnh hÖ sè nÒn cã mÊy c¸ch ?
TÝnh hÖ sè nÒn cã hai c¸ch:
+C¸ch 1: tin cËy, chÝnh x¸c lµ dïng thÝ nghiªm nÐn.
+C¸ch 2: dùa vµo b¶ng tra.
C©u 89: H·y nªu tr×nh tù tÝnh to¸n mãng b¨ng vµ mãng ®¬n ?
Chän kÝch th­íc s¬ bé ®Ó tÝnh Rtc.
Chän kÝch th­íc chÞu t¶i.
KiÓm tra stb, smax, smin, < Rtc ( 1.2Rtc ).
TÝnh vµ bè trÝ thÐp.
C©u 90: Cã mÊy s¬ ®å tÝnh khung ?
Cã hai s¬ ®å x¸c ®inh néi lùc khi tÝnh khung:
+S¬ ®å ®µn håi.
+S¬ ®å biÕn d¹ng dÎo.
C©u 91: Cã mÊy lo¹i liªn kÕt nót khung ? ­ khuyÕt ®iÓm cña nã ?
Liªn kÕt cøng ( ngµm ): ®é cøng cña khung cao, biÕn d¹ng Ýt, m«men uèn ph©n bè ra ®Òu ®Æn h¬n ë gi÷ nót vµ c¸c thanh, do ®ã c¸c thanh lµm viÖc hîp lý h¬n, lµm ®­îc nhÞp lín h¬n ( nÕu cét liªn kÕt cøng víi mãng th­êng lµ ®¬n gi¶n, phæ biÕn nhÊt m«men t¹i ch©n cét lín Þ tiÕt diÖn mãng lín). Khung toµn khèi lµ ®­îc cÊu t¹o víi nót cøng.
Liªn kÕt khíp: ®é cøng cña khung lín, t¶i träng g©y ra m«men lín cho bé phËn trùc tiÕp chÞu t¸c dông cña nã, m«men tËp trung vµo gi÷a vµ ch©n cét, c¸c tiÕt diÖn ®ã chÞu néi lùc lín, thanh lµm viÖc Ýt hîp lý ( nÕu cét liªn kÕt khíp víi mãng ) th× t¹i ®©y M = 0 môc ®Ých lµ gi¶m kÝch th­íc ®Õ mãng khi gÆp nÒn s©u, tuy nhiªn liªn kÕt khíp ë ch©n cét sÏ lµm t¨ng m«men uèn ë ®Çu cét vµ nhÞp xµ, lµm cho c¸c cÊu kiÖn bª trªn ®ã nÆng h¬n khíp ch©n cét cßn cã t¸c dông gi¶m bËc siªu tÜnh cña khung, do ®ã còng gi¶m ®­îc néi lùc ph¸t sinh do kh«ng nÐn ®Òu cña gèi tùa, do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng.
Ngoµi ra cÇn hiÓu r»ng c¸c liªn kÕt cøng víi mãng chØ lµ t­¬ng ®èi v× d­íi t¸c dông cña t¶i träng ®Êt nÒn sÏ biÕn d¹ng vµ lµm cho mãng bÞ xoay ®i dï chØ lµ rÊt Ýt, khi mãng bÞ xoay th× m«men ch©n cét gi¶m xuèng cßn m«men ®Çu cét vµ ®Çu xµ sÏ t¨ng s¶y ra sù ph©n bè néi lùc.
C©u 92: Trong ®å ¸n ®é kÝn cña c¸c mãng lÊy b»ng mÊy ?
§èi víi mãng ®¬n:   0.05 ¸  0.06 ( cm )
§èi víi mãng b¨ng: 0.08¸0.1 ( cm )
§«i víi mãng cäc:   0.028¸0.033 ( cm )
C©u 93: ThÕ nµo gäi lµ cäc chèng ?
Khi kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cäc tíi h¹n mµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®Êt ch­a tíi h¹n th× gäi lµ cäc chèng, dï ®Êt ë mòi cäc kh«ng ph¶i lµ ®Êt cøng.
C©u 94: mmax, mmin trong dÇm vµ cét lµ g× ?
+mmin : lµ hµm l­îng cèt thÐp qu¸ Ýt bÞ ph¸ ho¹i ®ét ngét ( ph¸ ho¹i rßn ) khi bª t«ng bÞ nøt th× toµn bé lùc kÐo do cèt thÐp chÞu, ®Ó tr¸nh ®iÒu ®ã cÇn ph¶i ®¶m b¶o  m  > mmin.
+mmax: lµ l­îng cèt thÐp qu¸ nhiÒu, tr­êng hîp nµy cÇn ph¶i tr¸nh v× kh«ng vËn dông kh¶ n¨ng lµm viÖc cña cèt thÐp, vµ rÊt nguy hiÓm v× dÇm bÞ ph¸ ho¹i khi biÕn d¹ng cßn nhá, khã ®Ò phßng.
§Ó kÕt cÊu lµm viÖc hîp lý ®¶m b¶o kh«ng s¶y ra ph¸ ho¹i dÎo th× mmin < m < mmax  tËn dông hÕt kh¼ n¨ng lµm viÖc cña bª t«ng vµ cèt thÐp.
C©u 95: mmax cña dÇm kh¸c víi mmax cña cét nh­ thÕ nµo ?
mmax dÇm  < mmax cét.
mmax dÇm = 1.5( % )
mmax cét =3( % ), cã thÓ lµ =6¸8 ( % )
C©u 96: Cèt thÐp trong cét t¹i sao th­êng ®èi xøng ?
M«men trong cét cã cïng trÞ sè nh­ng kh¸c nhau.
ThuËn tiÖn thi c«ng tr¸nh ®Æt nhÇm thÐp.
H×nh d¸ng cét ®èi xøng
Pn vµ Rn chªnh lÖch nhau kh«ng lín khi tÝnh cét kh«ng ®èi xøng.
C©u 97: H·y nªu nguyªn t¾c lµm viÖc cña cèt xiªn ?
C©u 98: H·y nªu nguyªn lý lµm viÖc cña cèt ®ai ?
C©u 99: H·y nªu c¸ch ®Æt cèt thÐp ë tiÕt diÖn ch÷ T?
C©u 100: Khi nµo th× liªn kÕt gi÷a sµn víi dÇm lµ ngµm ? Lµ khíp ?
Lµ ngµm khi: hs < 1/3 hd
Lµ khíp khi:  hs > 1/3 hd
C©u 101: Khi nµo th× liªn kÕt gi÷a dÇm víi cét lµ ngµm ? Lµ khíp ? 
Khi ®é cøng ®¬n vÞ cña cét lín h¬n 6 lÇn ®é cøng ®¬n vÞ cña dÇm th× xem dÇm ngµm vµo cét.
Khi ®é cøng ®¬n vÞ cña dÇm lín h¬n 4 lÇn ®é cøng ®¬n vÞ cña cét th× xem dÇm kª lªn cét.
C©u 102: Khi nµo liªn kÕt gi÷a cét vµ mãng lµ ngµm ? Lµ khíp ?
+Liªn kÕt lµ ngµm khi ®é lón cña mãng nhá.
+Liªn kÕt lµ khíp khi mãng cã ®é lón lín.
C©u103: Nót cøng lµ g× ?
Nót cøng lµ mét kh¸i niÖm yªu cÇu c¸c thanh ®ång qui t¹i nót.
C©u 104: Ngµm ®µn håi lµ g× ?
Ngµm ®µn håi lµ liªn kÕt cã ®é cøng võa ph¶i, khi néi lùc lín kh«ng cßn lµ ngµm.
C©u 105: Khi ®­a lùc tËp trung vÒ lùc ph©n bè th× ta sö dông ®iÒu kiÖn g× ?
Cã mét lùc tËp trung ®­a vÒ lùc ph©n bè b»ng c¸ch nh©n lùc tËp trung ®ã víi kho¶ng c¸ch chÞu lùc cña kÕt cÊu ®ã.
Lùc ph©n bè tam gi¸c b»ng 5/8 tam gi¸c ®Òu.
C©u 106: Trong c«ng tr×nh x©y dùng m«men do t¶i träng giã va m«men do t¶i träng th¼ng ®øng th× m«men nµo g©y ra lín h¬n ?
Tuú thuéc vµo mÆt b»ng vµ chiÒu cao cô thÓ, th«ng th­êng nhµ nhá h¬n 10 tÇng th× m«men do t¶i träng giã nhá.
C¸c c«ng tr×nh cao tÇng th× ph¶i tÝnh to¸n cô thÓ.
C©u 107: Khi c«ng tr×nh cã tÇng löng th× tÇng löng cã chÞu t¶i träng kh«ng ?
Khi c«ng tr×nh cã tÇng löng th× tÇng löng vÉn chÞu t¶i träng giã b×nh th­êng.
C©u 108: Lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt trong tæ hîp néi lùc ?
Ph¶i xÐt ë tæ hîp t¶i träng:
-Tæ hîp c¬ b¶n 1: tÜnh t¶i + ho¹t t¶i th­êng xuyªn + mét ho¹t t¶i
-Tæ hîp c¬ b¶n 2: tÜnh t¶i + ho¹t t¶i th­êng xuyªn + tÊt c¶ c¸c ho¹t t¶i
-Tæ hîp ®Æc biÖt: tÜnh t¶i + ho¹t t¶i th­êng xuyªn + ho¹t t¶i giíi h¹n ®Æc biÖt.
C©u 109: Khi tÝnh cét th× cã mÊy cÆp néi lùc ®Ó kiÓm tra ?
Khi tÝnh cét th× cã 3 cÆp néi lùc ®Ó kiÓm tra :
+Mmax, N ;   +Mmin, N   ;   +Nmax, M
Ngoµi ra cãn xÐt:
+Qmax
+Mmax, Q ®èi víi dÇm.
C©u 110: Khi biÕt M, N kÝch th­íc axb hîp lý khi nµo ?
NÕu M nhá th× nªn cÊu t¹o mãng vu«ng ( a = b).
NÕu M lín nªn cÊu t¹o mãng cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt.
Mãng ®­îc thiÕt kÕ hîp lý khi: øng suÊt d­íi ®¸y mãng t­¬ng ®èi ®Òu, víi mãng lÖch t©m th×:
+Pmin > 0.
+Pmax < 1.2Rtc
+Pth < Rtc
C©u 111: Khi nµo th× tÝnh mãng cøng ?
Mãng cøng ®­îc tÝnh khi ®Êt nÒn tèt, æn ®Þnh, t¶i träng t¸c dông ®óng t©m.
Mãng cøng ®­îc cÊu t¹o b»ng g¹ch, ®¸, bª t«ng.
C©u 112: Khi chän tiÕt diÖn ngang cña mãng b¨ng c¨n cø vµo ®©u ?
Chän chiÒu réng mãng bÆng:
-C¨n cø vµo ®Þa chÊt c«ng tr×nh ( c­êng ®é cña ®Êt nÒn )
-T¶i träng t¸c dông.
-§iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn ( ®é lón cña mãng ).
Chän chiÒu cao mãng b¨ng:
-T¶i träng t¸c dông.
-¸p lùc cña ®Êt nÒn.
-KÝch th­íc cét.
C©u 113: H·y nªu c¸c b­íc tÝnh mãng b¨ng ?
X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông xuèng mãng.
§¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n.
Chän chiÒu s©u ch«n mãng.
X¸c ®Þnh kÝch th­íc s¬ bé cña ®Õ mãng.
X¸c ®Þnh c­êng ®é cña ®Êt nÒn.
KiÓm tra lón cho mãng.
X¸c ®Þnh chiÒu cao mãng vµ kÝch th­íc dÇm mãng.
TÝnh néi lùc.
TÝnh to¸n cèt thÐp.
TÝnh cèt ®ai, vµ cèt xiªn.
KiÓm tra chÊt l­îng cèt thÐp.
C©u 114: Mãng b¨ng lµ dÇm trªn nÒn nµo ?
Mãng b¨ng lµ dÇm trªn nÒn ®µn håi.
M« h×nh tÝnh to¸n lµ m« h×nh WRINKLER ( m« h×nh vÒ biÕn d¹ng côc bé ).
Mãng b¨ng thiÕt kÕ theo ph­¬ng ngang tèt h¬n theo ph­¬ng däc v× ®é cøng theo ph­¬ng ngang lín h¬n ®é cøng theo ph­¬ng däc.
PhÇn nÒn mãng
C©u 01: Nªu c«ng dông cña líp bª t«ng lãt mãng ?
            Bª t«ng lãt tr­íc khi ®æ bª t«ng mãng cã c«ng dông lµm s¹ch ®¸y bª t«ng mãng, ng¨n c¶n sù mÊt n­íc xi m¨ng cña bª t«ng mãng vµo ®Êt nÒn.
C©u 02: Nªu nguyªn nh©n g©y lón kh«ng ®Òu ?
Do tÝnh nÐn lón cña nÒn ®Êt ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu trong mÆt b»ng vµ do ®Þa h×nh phøc t¹p.
Do ®Êt bÞ ph¸ vì kÕt cÊu. Do n­íc chuyÓn ®éng d­íi ®Êt. Do t¶i träng sù gia cè lÖch t©m vµ tõng phÇn c«ng tr×nh cã t¶i träng kh¸c nhau.
C©u 03: Nªu t¸c h¹i cña sù lón kh«ng ®Òu ?
            §Æc biÖt khi cã trÞ sè lín rÊt nguy hiÓm cho kÕt cÇu siªu tÜnh, g©y c¶n trë cho viÖc sö dông c«ng tr×nh vµ lµm mÊt mü quan cña c«ng tr×nh.
            C¸c kÕt cÊu nh­ t­êng, khung, sµn m¸i…sÏ xuÊt hiÖn c¸c néi lùc bæ sung cã thÓ lµm nøt háng k/cÊu.
C©u 04: C«ng tr×nh cã cÇn lµm gi»ng mãng kh«ng ?
            C«ng tr×nh ph¶i lµm gi»ng mãng v× gi»ng mãng nèi c¸c mãng trong c«ng tr×nh l¹i víi nhau t¹o thµnh hÖ kh«ng gian cøng. ChÞu néi lùc sinh ra khi cã sù lón lÖch cña mãng. Ngoµi ra cßn t¹o liªn kÕt kh«ng gian chèng tr­ît, c¸c mãng ph©n bè ®Òu øng suÊt xuèng mãng t¨ng æn ®Þnh c¾t.
C©u 05: ThÕ nµo lµ nÒn ?
            NÒn lµ chiÒu dµy c¸c líp ®Êt ®¸ trùc tiÕp chÞu t¶i träng cña c«ng tr×nh do mãng chuyÒn xuèng.
C©u 06: §Æc ®iÓm cÊu t¹o mãng hîp khèi ( c¸ch tÝnh to¸n ) ?
            Khi tÝnh to¸n c¸c mãng ®¬n d­íi cét c¸c trôc gÇn nhau t¹o thµnh mãng hîp khèi. Mãng hîp khèi lµ mãng cã chung b¶n mãng vµ cã tõ 2 cét trë lªn. TÝnh to¸n nh­ b¶n dÇm cã t¶i träng t¸c dông lµ ¸p lùc ®Êt t¸c dông lªn ®Õ mãng.
C©u 07: Khi chän lo¹i nÒn mãng c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè nµo ?
            §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh.
            TrÞ sè cña t¶ träng
            NÒn vµ mãng c«ng tr×nh l©n cËn.
            §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n.
            C¸c yÕu tè kh¸c nh­ chÊn ®éng…
C©u 08: ThÕ nµo lµ mãng cøng, mãng mÒm ?
Mãng cøng lµ mãng kh«ng bÞ uèn khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng. Khi x¸c ®Þnh øng xuÊt tiÕp xóc d­íi ®¸y mãng ta kh«ng kÓ ®Õn ®é uèn cña mãng. Gåm c¸c lo¹i mãng g¹ch ®¸, bª t«ng, mãng ®¬n bª t«ng d­íi cét, mãng b¨ng bª t«ng cèt thÐp d­íi t­êng.
Mãng mÒm ( mãng cã ®é cøng h÷u h¹n ) lµ mãng bÞ uèn ®¸ng kÓ khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng. Sù uèn nµy ph©n bè l¹i øng suÊt tiÕp xóc, ph¶i kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña uèn gåm: mãng b¨ng, mãng b¨ng giao thoa bª t«ng cèt thÐp d­íi c¸c d·y cét.
C©u 09: B¶ng thèng kª cèt thÐp ®Ó lµm g× ?
            §Ó lËp dù to¸n vµ lËp tiÕn ®é thi c«ng, dù to¸n tr­íc gi¸ thµnh c«ng tr×nh.
C©u 10: Nªu c¸c chØ tiªu x¸c ®Þnh ®Êt nÒn ?
            Träng l­îng riªng cña ®Êt tù nhiªn.
            Träng l­îng riªng cña h¹t ®Êt.
            §é Èm.
            Giíi h¹n ch¶y.
            Giíi h¹n dÎo.
            HÖ sè thÊm.
            Gãc ma s¸t trong.
            Lùc dÝnh ®¬n vÞ.
            HÖ sè nÐn.
            M« ®un biÕn d¹ng tæng qu¸t.
            §¸nh gi¸ ®Êt theo ®é sÖt.
            §¸nh gi¸ c¸t theo ®é rçng.
C©u 11: Khi tÝnh to¸n mãng ( còng nh­ c¸c cÊu kiÖn kh¸c ) khi nµo sö dông t¶i träng tÝnh to¸n, khi nµo sö dông t¶i träng tiªu chuÈn ?
            Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 1 ( Kh¶ n¨ng chÞu lùc, søc chÞu t¶i, æn ®Þnh ) th× ta tÝnh víi t¶i träng tÝnh to¸n.
            Khi tÝnh cÊu kiÖn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 2 ( §é biÕn d¹ng, lón, vâng, khe nøt ) ta tÝnh víi t¶i träng tiªu chuÈn.
C©u 12: Khi thi c«ng mãng cÇn chó ý nh÷ng g× ?
            CÇn chó ý tim chuÈn, cèt chuÈn.
C©u 13: §iÒu kiÖn ®Ó thi c«ng xong mét cäc ?
            Cho¸n ®æ bª t«ng ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ.
            Thö t¶i ®¶m b¶o søc chÞu t¶i kh«ng cã khuyÕt tËt.
C©u 1: T¸c dông cña thÐp cÊu t¹o, cèt gi¸ ?
            Gi÷ æn ®Þnh cèt däc chÞu lùc khi ®æ bª t«ng, khi chÞu lùc, chÞu øng suÊt c¾t.
            BÒ réng cña dÇm réng th× nã cßn gi¶m sù ph×nh, gi­ æn ®Þnh cho cèt ®ai.
C©u 2 : T¸c dông cña thÐp ph©n bè sµn ?
            Gi÷ æn ®Þnh cho cèt däc, chÞu lùc theo ph­¬ng kia.
C©u 3: ý nghÜa cña líp b¶o vÖ cèt thÐp ?
            Chèng x©m thùc ¨n mßn cèt thÐp, t¹o lùc dÝnh gi÷a bª t«ng vµ cèt thÐp.
Yªu cÇu:          DÇm h > 250    an = 2 cm.
                        B¶n   hb < 10 cm          an = 1 cm; hb < 1cm     an = 1,5 cm.
                        Mãng an = 5 ¸ 7 cm
C©u 4: ý nghÜa cña ®o¹n neo cèt thÐp ?
            §Ó ®¶m b¶o lùc dÝnh gi÷ bª t«ng vµ cèt thÐp
            Cèt thÐp kh«ng bÞ kÐo tuét dÉn ®Õn bª t«ng vµ cèt thÐp cïng kÕt hîp lµm viÖc.
C©u 5: Khi nµo tÝnh to¸n theo s¬ ®å khíp dÎo, s¬ ®å ®µn håi ?
            TÝnh to¸n theo s¬ ®å khíp dÎo: BT m¸c < 300; A < 0,3; tÝnh cho nh÷ng c«ng tr×nh b×nh th­êng, th­êng kh«ng cã x©m thùc cèt thÐp.
            TÝnh to¸n theo s¬ ®å ®µn håi, kh«ng nøt ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng.
C©u 6: Sè cäc thö nÐn tÜnh lµ bao nhiªu ?
            Sè cäc thö nÐn tÜnh lµ 1% vµ 1 cäc.
C©u 7: §o¹n ®Ëp bª t«ng ®Çu cäc lµ 10d ®o¹n hµn vµ lentenite lµ 1m.
C©u 8 : C¸ch x¸c ®inh chiÒu dµi cét khung mét tÇng 1?
            KÓ tõ ®Ønh mãng trë lªn møc sµn.
C©u 9: Kü thuËt ®æ bª t«ng ®µi cäc ?
            B»ng b¬m.
C©u 10: §æ bª t«ng b»ng ph­¬ng ph¸p b¬m kh¸c ph­¬ng ph¸p thñ c«ng ë chç nµo ?
            §é sôt thñ c«ng 3 ¸ 4cm; b»ng b¬m 10 ¸ 15 cm.
C©u 11: T¹i sao ®æ bª t«ng b»ng ph­¬ng ph¸p b¬m yªu cÇu ®é sôt cao h¬n ?
            §Ó bª t«ng cã tÝnh linh ®éng h¬n khi ®i qua èng cña m¸y b¬m.
C©u 12: T¹i sao ph¶i kiÓm tra ®é sôt bª t«ng tr­íc khi ®æ bª t«ng mãng cét, mãng khung ?
            §é sôt ph¶n ¸nh ®é dÎo vµ tÝnh linh ®éng cña v÷a bª t«ng, nªn bª t«ng cã ®é sôt hîp lý míi chui qua kho¶ng c¸ch cèt thÐp ®Ó t¹o nªn líp b¶o vÖ vµ Ýt bÞ rç mÆt ( Nh­ng ph¶i khèng chÕ v× liªn quan ®Õn thêi gian ninh kÕt vµ c­êng ®é cña bª t«ng ).
C©u 13: Chän tiÕt diÖn dÇm dùa vµo nh÷ng yÕu tè nµo ?
-§é m¶nh cña cét nhµ     
-Kinh nghiÖm.
-T¶i träng t¸c dông.
C©u 14: Chän tiÕt diÖn dÇm dùa vµo nh÷ng yÕu tè nµo ?
    XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn ®é vâng cho phÐp.
C©u 15: C¸ch kiÓm tra kÕt qu¶ ch¹y m¸y ?
            T¸ch mét phÇn tö khung vµ kiÓm tra víi t¶i träng t¸c dông.
            KiÓm tra 3 ph­¬ng tr×nh c©n b»ng.
C©u 16 : Gi¶i thÝch c¸ch lËp tiÕn ®é thi c«ng, ph­¬ng ph¸p lËp, môc ®Ých vµ dùa vµo ®©u ®Ó lËp ®­îc ?
C©u 17: C¸ch ®iÒu chØnh hµm sè k1, k2 ; dùa vµo ®©u lËp ®­îc hµm sè nµo. §iÒu chØnh tiÕn ®é b»ng c¸ch lËp tiÕn ®é thêi gian h×nh thµnh c¸c qu¸ tr×nh x©y dùng…
-NÕu biÓu ®å nh©n lùc, vËt liÖu kh«ng ®iÒu hoµ th× chñ yÕu ®¶m b¶o sè l­îng c«ng nh©n kh«ng ®iÒu hoµn, nÕu thiÕu th× ph¶i ®iÒu hoµ ( chØ thay ®æi 10 ¸ 15%)
Sè c«ng d­ / Tæng sè c«ng.
-NÕu ®iÒu chØnh th× nªn ®iÒu chØnh hÖ sè k1 v× Amax gi¶m ®i ®ång thêi sè c«ng còng gi¶m ®i …thay ®æi cã lîi, nh­ng gi¶m Amax th× kÐo dµi thêi gian thi c«ng.  
            -NÕu t¨ng Ath th× cã thÓ rót ng¾n thíi gian, c«ng vµ k1 > 1 kÐo theo k2 0.
C¸ch bè trÝ cäc trong ®µi lµ 3,6.d.
            -Kho¶ng c¸ch cäc < 3d. C¸c cäc lµm viÖc gÇn vµ gi¶m sù ma s¸t gi÷a c¸c cäc vµ … kho¶ng c¸ch mãng qui ­íc nhá.
            -Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc > 6d c¸c cäc lµm viÖc nh­ cäc ®¬n ®éc lËp.
C©u 18: Khung nhµ cao tÇng kh¸c khung nhµ thÊp tÇng ë c¸ch bè trÝ cèt thÐp.
            -Yªu c©u nót khung dÎo ( cèt ®ai nh­ thÕ nµo ).
            -Nót khung dÎo chèng nh÷ng chÉn ®éng do ®éng ®Êt vµ dao ®éng c«ng tr×nh.
C©u 19: Nguyªn t¾c bè trÝ cèt thÐp trong cäc khoan nhåi, c«ng dông cña thÐp däc vµ thÐp ®ai ?
-ThÐp däc chÞu uèn vµ nÐn.
-ThÐp ®ai gi÷ æn ®Þnh cèt däc, cïng cèt däc t¹o l­íi «m khèi bª t«ng ®Ó cho bª t«ng trong cèt ®ai chÞu nÐn tèt h¬n.
-T¹i sao kÐo thÐp suèt cäc.
            V× khi tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc lÊy trÞ sè Pv.
C©u 20: Vai trß d©y neo gi»ng v¸n khu«n cét
(ChØ cét biªn phÝa bªn kia kh«ng chèng ®ì míi cÇn)
C©u 21: T¹i sao ph¶i khèng chÕ hµm l­îng mmax, mmin
Víi mmin lµ hµm l­îng tèi thiÓu ®Ó cèt thÐp chÞu nh÷ng øng suÊt phô do co ngãt tù nhiªn cña kÕt cÊu.
            Víi mmax lµ khèng chÕ cèt thÐp nhiÒu qu¸ g©y nªn hiÖn t­îng co cèt thÐp, cèt thÐp nhiÒu qu¸ khi cã hiÖn t­îng co ngãt cña bª t«ng g©y nøt. Khèng chÕ hµm l­îng mmax ®Ó cho hµm l­îng hîp lý cña cèt thÐp phï hîp víi bªt«ng dÉn ®Õn tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña cèt thÐp vµ bªt«ng.
C©u 22: VÏ c¸c mÆt b»ng kÕt cÊu ®Ó lµm g× ?
§Ó x¸c ®Þnh t¶i träng truyÒn lªn dÇm khung, x¸c ®Þnh vÞ trÝ dÇm khung chÞu lùc cña mãng.
C©u 23: C¾t vµ nèi thÐp trong cét, c¾t ë ®©u, khi nµo ®­îc c¾t ?
Nèi thÐp ë ch©n cét th× thuËn lîi cho thi c«ng
            n < 4 thanh nèi 1 vÞ trÝ
            n = 5¸8 thanh nèi 2 vÞ trÝ
            n>8 thanh nèi 3 vÞ trÝ
  1. Khi cèt thÐp chÞu nÐn ®óng t©m vµ lÖch t©m bÐ (e0 < 0,2h0) th× ®­îc c¾t nèi ë mét vÞ trÝ dï mét thanh hay bao nhiªu thanh.
  2. Khi cét chÞu nÐn lÖch t©m lín (e0 > 0,2h0)th× tu©n theo qui ®Þnh trªn
C©u 24: Qui ®Þnh diÖn tÝch sè thanh thÐp ®­îc c¾t ë ¼, 1/3, 1/2 chiÒu dµi dÇm.
            1/3ld : C¾t 2 thanh vµ 1/3 lÇn
            1/4ld : C¾t sè thanh cßn l¹i.
            Víi m«men d­îng vÞ trÝ c¾t 1/5ld
C©u 25: Sµn tÝnh to¸n vâng nh­ thÕ nµo?
f = f1 - f2 + f3
f1: ®é vâng do toµn bé t¶i träng t¸c dông ng¾n h¹n
f2: ®é vâng do t¶i träng dµi h¹n t¸c dông ng¾n h¹n
f3: ®é vâng do t¶i träng dµi h¹n t¸c dông dµi h¹n.
C©u 26: T¹i sao tÝnh vâng l¹i dïng t¶i träng tiªu chuÈn ?
T¶i träng tiªu chuÈn lµ t¶i träng dùa theo qui ph¹m thiÕt kÕ, theo kÝch th­íc h×nh häc vµ t¶i träng cña chñng lo¹i vËt liÖu lµ t¶i träng t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ g©y tõ biÕn míi l©u dµi nªn g©y vâng.
Cßn t¶i träng tÝnh to¸n cã kÓ thªm hÖ sè ®é tin cËy, kÓ ®Õn yÕu tè bÊt lîi lµm t¨ng gi¸ trÞ t¶i träng do t¶i lÖch víi thiÕt kÕ, sai lÖch khi thi c«ng, sù t¨ng t¶i träng ®ét ngét. Mµ nh÷ng tr­êng hîp kh«ng g©y biÕn d¹ng, tõ biÕn mµ ho¹t ®éng ®­îc kh«ng kÓ ®Õn.
C©u 27: C«ng dông cña cèt ®ai trong cét, t¹i sao ®o¹n nèi thÐp, cèt ®ai ph¶i dÇy, cÊu t¹o cèt ®ai.
C«ng dông: chÞu lùc c¾t, gi÷ æn ®Þnh cèt ®ai, chÞu lùc khi thi c«ng vµ chÞu lùc khi phÇn nèi cèt thÐp, cèt ®ai ®Æt dµy.
C©u 28: NÕu tÝnh to¸n khung theo tÝnh chÊt ®èi xøng th× s¬ ®å nh­ thÕ nµo?
C¸c thanh thÐp däc ë phÇn nèi cã tÝnh chÊt gi¶m nªn kho¶ng c¸ch cèt ®ai dµy cßn h¹n chÕ sù në h«ng cña bª t«ng cét lµm t¨ng c­êng ®é bª t«ng lªn.
C©u 30: Cã mÊy c¸ch gi¶i néi lùc khung?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét